ໂຄງການ

ແວນຄູເວີ, ການາດາ

ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ

ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ

ຮາວາຍ, ສະຫະລັດ

Toronto, ການາດາ

Calgary, ການາດາ

Calgary, ການາດາ

Detroit, ສະຫະລັດ